#89 – Aldo NOVE

PICCOLA PREGHIERA LOMBARDA Uè, Gesù! Alura? Tutt a post?Ul tu Papà, Diu, cum’a l’è?Semper drè a guvernà l’Univers? Ostia né, … Altro